FÓRUM

pre členov Združenia Jas, katolíckej obnovy v Duchu Svätom a pre sympatizantov
 

Brat, sestra,

vítam Ťa na našom informačnom a diskusnom fóre.

Dnes je 13. septembra 2016. Pred dvomi týždňami v nedeľu 28. augusta sme s radostnou oslavou nášho Pána ukončili našu charizmatickú konferenciu milosrdenstva a uzdravenia 2016.

Fórum, ktoré práve otvárame bude príležitosťou najmä

1./ svedčiť o tom, čo urobil a robí náš milosrdný Boh pre nás skrze Pána Ježiša a pôsobenie Svätého Ducha a povzbudzovať sa kráčať s nimi vpred a prakticky svedčiť o ich láske,

2./ odovzdávať si užitočné skúsenosti a informácie,

3./ vo svetle storočnice fatimských zjavení čo najviac prispieť k víťazstvu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a k veľkému prebudeniu a vyliatiu Svätého Ducha „na každé telo“ 
(porov. Joel 3,1) 

4./ dávať otázky a odpovede na veci, ktoré súvisia  
s naším zameraním.

 
Brat, sestra,

Chcem Ti zo srdca poďakovať, že si sa svojou účasťou na konferencii Božieho milosrdenstva a uzdravenia 2016 pričinil o jej uskutočnenie a oslávenie nášho Pána. Tiež Ti chcem osobitne poďakovať za finančný dar, ktorým si zmiernil deficit našich finančných prostriedkov. Veľmi radi Ti pošleme (Združenie Jas) potvrdenie o Tvojom dare, ak si chceš uplatniť odpočet zo svojho zdaniteľného zisku.

Ale teraz, čo je ešte dôležitejšie, keď ešte máme živé spomienky na našu konferenciu a možno aj na uzdravenia, ktoré sa tam alebo po nej stali, prosím Vás najmä o svedectvá a odozvy na ňu a na ne.

Zo srdca Vám žehnám a prosím o modlitby.

Václav Kocian, duchovný asistent Združenia Jas a katolíckej obnovy v Duchu Svätom,

vo Zvolene 13. septembra 2016

 

email: vacko13@gmail.com; vierka.jas@zoznam.sk


  Vstúpiť do diskusie                               Pozrieť diskusiu  Druhý vatikánsky koncil zdôraznil potrebu obnoviť Cirkev ako živé organické spoločenstvo spoločenstiev viery, nádeje, lásky, modlitby a služby v Kristovi, najmä evanjelizácie. Zdôraznil tiež, že hlavný animátor Cirkvi, Duch Svätý, buduje svoju Cirkev nielen pomocou hierarchických a sviatostných darov, ale aj pomocou charizmatických darov. Myslel tým nielen na špeciálne charizmy jednotlivých reholí, združení a iných inštitútov, ale predovšetkým na charizmy v biblickom zmysle - čiže vyššie duchovné dary, ako sú opísané v Skutkoch apoštolov a v listoch apoštolov, najmä v 1. liste Korinťanom v 12. a 14. hlave.

p.Václav Kocián     Na začiatku Koncilu sa pápež Ján XXIII. modlil za nové Turíce pre Cirkev a túto jeho modlitbu si osvojili mnohí katolíci. Tak dozrel čas, aby Duch Svätý mohol popri iných vynikajúcich obnovných hnutiach vzbudiť tiež charizmatickú obnovu - obnovu v Duchu Svätom.
     V katolíckej Cirkvi začala rok po Koncile, v 1967. roku na niektorých katolíckych univerzitách USA, kde niektorí poslucháči a ich profesori a kňazi začali vytvárať spoločenstvá s túžbou uskutočniť nádhernú víziu obnovy Cirkvi a sveta podľa Koncilu. Cítili sa nedostatoční na jej uskutočnenie, podobne ako apoštoli pred Turícami, a preto jednomyseľne vzývali a očakávali "prisľúbenie Otcovo". Duch Svätý nedal na seba dlho čakať a na niektorých víkendových sústredeniach ich naplnil a obdaril svojimi darmi pre službu. Prežili obnovenie svojho krstu a birmovania, veľmi živý pocit Božej lásky a prítomnosti, jednoty s Kristom, veľkú chuť do modlitby, najmä oslavnej, novú chuť budovať spoločenstvo, slúžiť, evanjelizovať, novú lásku k Božiemu slovu. Vzniklo tak hnutie kolektívnej svätosti a novej evanjelizácie Cirkvi aj sveta okolo nás.
     Hnutie sa veľmi rýchle rozšírilo po celom svete a výrazne posilnilo vo viere vyše 100 miliónov katolíkov. Členmi jeho modlitbových spoločenstiev (aspoň občasných) je asi 20 až 30 miliónov katolíkov, z toho značná časť je začlenená do záväzných spoločenstiev, komunít, ktoré majú svoje špeciálne zameranie, ako napríklad komunity známe aj u nás: Ján Krstiteľ, Emmanuel, Blahoslavenstiev, Kána, Jeruzalem, Nový Jeruzalem, Nehemiáš a veľmi mnohé ďalšie vo svete.
     Obnova v Duchu Svätom veľmi účinne pracuje v misiách a na poli novej evanjelizácie. Mnohí pomáhajú v rozličných službách vo farnostiach a zapájajú sa do Modlitbového zápasu. Na báze charizmatickej obnovy vzniklo aj hnutie Evanjelizácia 2000, ktoré rozhýbalo novú evanjelizáciu ako prípravu na Veľké jubileum. Tam, kde je charizmatická obnova živá a Cirkev prijíma jej službu, tam je živá a úspešná aj nová evanjelizácia.
     Samotné hnutie obnovy v Duchu Svätom je univerzálne hnutie, zamerané predovšetkým na základy osobného i spoločného kresťanského života, preto je otvorené pre všetkých, aj pre členov a spoločenstvá reholí a iných hnutí alebo združení a napomáha horlivejšie a plodnejšie prežívanie ich vlastného povolania a charizmy. Tak je to aj na Slovensku, napríklad v hnutí Svetlo-Život a u mnohých rehoľníkov a rehoľníc.
     Ján Pavol II. - Veľký vyzval všetkých katolíkov k novej evanjelizácii, k obnove charizmatického rozmeru Cirkvi a k plnej otvorenosti pre Ducha Svätého a prorocky predpovedal, že s Veľkým jubileom začne "nová jar kresťanstva" (TMA), "jar Ducha" (NMI). Naše hnutie práve na tomto poli vidí veľké možnosti svojej služby a s novou jarou kresťanstva na začiatku tretieho tisícročia očakáva ešte hojnejšie vyliatie Svätého Ducha, ako bolo v minulom storočí.
     O katolícke zjednocovanie a usmerňovanie rozmanitých spoločenstiev hnutia obnovy v Duchu Svätom sa na svetovej úrovni stará ICCRS - International Catholic Charismatic Renewal Services - Medzinárodná služba katolíckej charizmatickej obnovy so sídlom v Ríme vo Vatikáne. Na Slovensku katolícku asistenciu hnutiu evanjelizácie a obnovy v Duchu Svätom poskytuje od roku 1990 Združenie Jas, Zvolen a z jeho iniciatívy založená Rada Katolíckej charizmatickej obnovy Slovenska.
     
Združenie Jas je prvým združením, ktoré vzniklo na Slovensku v rámci katolíckej obnovy v Duchu Svätom. Vzniklo v októbri 1990 vo Zvolene a bolo schválené banskobystrickým diecéznym biskupom (12.10.) ako privátne združenie veriacich a následne zaregistrované na sviatok sv. Lukáša (18.10.) na Ministerstve vnútra SR.

     Vzniklo s cieľom napomáhať katolícku jednotu a formáciu členov a skupín obnovy v Duchu Svätom a ich integrovanie do života miestnej cirkvi, najmä vo farnostiach.
naša kaplnka vo Zvolene     Zakladatelia tohoto združenia, členovia jedného spoločenstva obnovy vo Zvolene, od začiatku svojho zapojenia do obnovy v júli 1985 (v Budapešti) cítili potrebu katolíckej jednoty a spojenia tohto hnutia s hierarchiou a ďalšími hnutiami. Po viacerých spoločných modlitbách sa z iniciatívy práve tohto spoločenstva začali celoslovenské stretnutia zástupcov laických hnutí a združení pod vedením otca biskupa Jána Chryzostoma Korca v Bratislave (na byte matky kňaza - duchovného asistenta spomenutej skupiny), prvé 14. 9. 1985.
     Podobne ako obnova v Duchu Svätom ani združenie Jas nemá vlastnú špeciálnu špiritualitu a charizmu. Zameriava sa totiž na základné hodnoty osobného i spoločného kresťanského života, teda na to, čo bolo u prvých kresťanov samozrejmé a čo zdôraznil aj Druhý vatikánsky koncil i Ján Pavol II., najmä z príležitosti prípravy a ukončenia Veľkého jubilea roka 2000 (TMA a NMI). Apoštol Pavol túto prvokresťanskú špiritualitu vyjadril týmito slovami: "Veď skutočne obrezaní (teda praví veriaci) sme my, čo slúžime v Božom Duchu a chválime sa v Kristovi Ježišovi a nevkladáme nádej do tela ..." (Flp 3, 3).
     Modlitba a služba v Duchu Svätom, v ktorom "žijeme, hýbeme sa a sme" (Sk 17, 28), v jeho láske a ovocí a za pomoci jeho darov, účinne prispieva k budovaniu jednoty tajomného tela a slúži k oslave hlavy - Krista na Otcovu slávu. Iba tak sa dá dosiahnuť jednota, za ktorú sa modlil náš Pán pred svojím umučením a ktorú opísal svätý Lukáš v Skutkoch apoštolov (4, 32) slovami: "Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu".
     Členskú základňu Združenia Jas tvoria predovšetkým pravidelní účastníci charizmatických konferencií a seminárov. Riadni členovia prešli vstupnou formáciou a zapájajú sa aktívne do života a služby združenia. Ostatní sú členovia sympatizanti. Združenie Jas má približne dve tisíc členov. Obnova v Duchu Svätom na Slovensku, vrátane vonkajších členov a sympatizantov komunít a tých, ktorí sa zúčastňujú iba veľkých stretnutí, má asi 7 až 10 tisíc členov. Silne ovplyvnených charizmatickou evanjelizáciou a obnovou je mnohonásobne viac (možno 70 až 100 tisíc).
     Štruktúru združenia tvoria malé modlitbové spoločenstvá, väčšie otvorené spoločenstvá, miestne a diecézne spoločenstvá a celoslovenské spoločenstvo. Na čele združenia je ústredná rada, diecézne a miestne rady. Spojenie s biskupmi a formáciu zabezpečujú najmä kňazi - duchovní asistenti so súhlasom svojich biskupov.
     Činnosť združenia a obnovy sa realizuje predovšetkým v modlitbových spoločenstvách, z ktorých niektoré dostávajú pomazanie Ducha aj pre spoločnú tímovú evanjelizáciu (modlitbovo-evanjelizačné stretnutia a semináre, bunková evanjelizácia farnosti, a pod.)alebo inú tímovú službu (napr. adoračné programy, služba vnútorného oslobodzovania a uzdravovania, príprava birmovancov, katechumenov a pod.).
     Poslanie združenia a obnovy je napomáhať rast organickej jednoty Cirkvi najmä modlitbou, svedectvom, evanjelizáciou a darmi Svätého Ducha. Naši členovia - vďaka obnoveniu v Duchu Svätom - sa stali aktívnymi spolupracovníkmi miestnych duchovných pastierov v najrôznejších službách.
     Združenie Jas formáciu a činnosť svojich členov a členov obnovy napomáha vydávaním formačnej a evanjelizačnej literatúry a organizovaním týchto podujatí: seminárov obnovy a evanjelizácie, formačných stretnutí vedúcich spoločenstiev a ročnej charizmatickej konferencie.

Združenie Jas
ul. J. C. Hronského 17
960 01 Zvolen
Tel./Fax: 045/2861261
vierka.jas@zoznam.sk
vierkajas@gmail.com
Bankové spojenie:
VÚB Zvolen, č. účtu
4637412/0200
Vďačne vítame každú Vašu pomoc pri plnení nášho poslania, modlitbovú, finančnú aj inú (napr. svedectvá a články na naše vebové stránky, do nášho občasníka a iných publikácií). Za našich spolupracovníkov a dobrodincov je každý týždeň, zvyčajne v pondelok o 16. hod., v ústredí vo Zvolene, v kaplnke Nepoškvrnenej Svätého Ducha, Pánovej služobnice, slúžená svätá omša.
Meno a priezvisko:

Váš E-mail:

Textové pole:

Dnes:
Celkom: