home > vydavatestvo Jas > Kresansk ivot
Neprihlsen Prihlsenie Registrcia


Obsah knihy
Vydavate: Jas 2004
Poet strn: 100
Cena: 4.50 €
( 135.57 Sk )
Autor: P.J. Vadakkel
Titul: Ježiš zotrie tvoje slzy
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka, formát A5
     Je nadšeným svedectvom o živom Ježišovi, ktorý každého jedného z nás osobne miluje. Preto rád vstupuje ako Priate¾ a Záchranca do našich životov, do našej osamelosti a biedy, aby nám pomohol, oslobodil a uzdravil násObsah knihy
Vydavate: Jas 2006
Poet strn: 88
Cena: 3.20 €
( 96.4 Sk )
Autor: P.J. Vadakkel
Titul: Môj Ježiš žije!
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka, formát A5
     Je silným svedectvom o tom, že môj Ježiš žije a aj teraz pracuje pre nás. Dáva nám Svätého Ducha a pozýva nás do radosti svojho Pána, aby sme ju niesli aj iným ako znak nádeje, ktorá nesklame.Vydavate: Jas
Poet strn:
Cena: 3.50 €
( 105.44 Sk )
Autor: T. Ivanèiæ
Titul: Za lepší svet
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka
     Túžiš po radostnom a plodnom kresanskom živote? Nevieš ako si poradi so zlom, ktoré utláèa a obklopuje teba a tvojich blízkych? Túžiš prispie k zlepšeniu sveta, v ktorom žiješ? Chceš namiesto kliatby požehnanie? Potom vezmi a èítaj túto knihu!Obsah knihy
Vydavate: Jas 2003
Poet strn: 44
Cena: 1.70 €
( 51.21 Sk )
Autor: V. Nemcová
Titul: Zdravas´ Mária a ruženec
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka, formát B6
     Modli sa ruženec znamená, prispôsobova sa cudzím i vlastným krížom a nies ich tak, ako ich nosili Ježiš a Mária. V tejto brožúrke nájdeme úvahy a modlitby vychádzajúce z Evanjelia, Apoštolského listu Jána Pavla II. Rosarium Virginis Mariae a z príhovorov P. Z.Homolku SJ o modlitbe Zdravas a rozjímavom ruženci, ktorého všetky desiatky sú rozjímavé.Obsah knihy
Vydavate: Jas 1994
Poet strn: 84
Cena: 3.35 €
( 100.92 Sk )
Autor: T. Ivanèiæ
Titul: Bdejte a modlite sa
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka, formát A5
     Autor èerpá zo svojich bohatých pastoraèných a osobných skúseností, aby èitate¾ovi vysvetlil potrebu modlitby a zásadné kroky modlitbového života s našim Pánom. Táto príruèka vás povedie krajinou modlitby a nauèí vás otvára sa pôsobeniu božej milosti, poznáva jej podoby a stáva sa úèinnejším v službe Kristovi a Jeho Cirkvi.Obsah knihy
Vydavate: Jas 2006
Poet strn: 36
Cena: 2.00 €
( 60.25 Sk )
Autor: T. Ivanèiæ
Titul: Chcem vás nauèi modli sa
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka, formát A5
     Brožúrka nás vyuèuje k tomu, aby sme sa vedeli správne modli a nazera na Boha vlastným duchom. K tomu nás vyzýva vo svojich posolstvách z Medžugoria aj Matka Božia, ktorá to vyjadruje slovami:Modlite sa srdcom a nie zo zvyku.Obsah knihy
Vydavate: Jas 2007
Poet strn: 110
Cena: 4.00 €
( 120.5 Sk )
Autor: J.Mariakumar SVD & Mary Pereira
Titul: Z matkinho lona do Otcovho náruèia
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka, formát A5
     Kniha nám ponúka jedineènú príležitos obnovi zmysel života vo svetle Božieho Slova (Rim 12,2). Ježiš, náš vzkriesený Pán, pripojil sa na ceste k dvom uèeníkom, ktorí kráèali v beznádeji a smútku preè z Jeruzalema, mesta, v ktorom sa naplnilo vykúpenie. Ježiš ich najprv vypoèul a potom im zaèal vysvet¾ova písma. Srdcia im horeli (Lk 24,32). To bolo skutoèné vnútorné uzdravenie. Po hlbokom vnútornom obrátení, uzdravení sa a posvätení môže èlovek porozumie, kam smeruje vo svojom živote. V skúsenosti nesmierneho nadšenia nasledova Krista odrieka sa všetkého zlého i beznádeje a prežíva spoluúèas na nesmiernej láske nášho Otca s Ježišom a Máriou. Zakúša hlbokú dôvernos a spoèinutie v Otcovom náruèí.Obsah knihy
Vydavate: Jas 2007
Poet strn: 92
Cena: 3.30 €
( 99.42 Sk )
Autor: Mary Pereira
Titul: ABBA - Príï Krá¾ovstvo Tvoje
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka, formát A5
     Mary Pereira vo svojej knihe zameriava náš poh¾ad na ažisko radostnej zvesti - evanjelia - na nebeského Otca a jeho krá¾ovstvo, prítomné už v jeho Synovi. V jednote s Ježišom aj my môžeme ži v plnej dôvere a radosti ako opravdivé krá¾ovské deti nebeského Otca a prija v Duchu Svätom jeho krá¾ovstvo, požehnanie a dary.Vydavate: Jas 2008
Poet strn: 128
Cena: 4.00 €
( 120.5 Sk )
Autor: J. Vrablec
Titul: Rados v Duchu Svätom
     Jozef Vrablec vo svojej knihe Rados v Duchu Svätom premýš¾a vo¾nou úvahou o bohatých dôvodoch kresanskej radosti v každodennom živote spojenom s tajomstvom turíèneho zoslania Ducha Svätého. Autor sprostredkováva èitate¾ovi ve¾mi dobre podanú náuku o tajomstve Božej Trojice a poslaní jednotlivých osôb v spásnom Božom pláne, ktorý zavàšil zmàtvychvstalý Ježiš Kristus zoslaním Ducha Svätého na tento svet ako Tešite¾a, závdavok našej spásy. V òom, skrze Krista, má každý èlovek radostiplnú úèas na vnútornom Božom živote a smie prežíva svoje adoptívne synovstvo v blízkosti nebeského Otca. Pomocou analógií, príkladov zo života známych kresanov, cirkevných spisov a modlitieb vám autor pomôže vstúpi do skutoènosti kresanskej radosti, ktorá má by znakom každého veriaceho èloveka.Vydavate: Jas 2010
Poet strn: 70
Cena: 3.50 €
( 105.44 Sk )
Autor: Hans Buob
Titul: Èo nás èaká na druhom brehu?
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka, formát A5
     Dnes sa stretávame s akousi neistotou o živote po smrti, ktorá sa zdá taká strašná. Poèúvame hlásate¾ov samovykúpenia cez opätovné narodenie, cez prevte¾ovanie. Otázky neba, pekla a oèistca sú od kresanov ponechávané na teológov.

Autor v tejto knihe predkladá výroky Svätého Písma a uèenia Katolíckej cirkvi o posledných veciach: súd, nebo, peklo a oèistec. Pre zmysel života je dôležité pozna o èo tu ide. Iba toto Božie slovo a uèenie Cirkvi dáva istotu.Obsah knihy
Vydavate: Jas
Poet strn: 74
Cena: 75.00 €
( 2259.45 Sk )
Autor: Vaclav Kocian
Titul: ľščťžýáíUzdravenie Slovenska srdca Európy 2
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka, formát A5
     Druhé aktualizované a doplnené vydanie brožúry Svetlo zo Solúna. Je to to duchovný životopis sv. Metoda prvého metropolitu Slovenska a úvaha o diele sv. Cyrila a Metoda a význame pre Slovensko, Slovanov a Európu.Obsah knihy
Vydavate: Jas
Poet strn: 58
Cena: 63.00 €
( 1897.94 Sk )
Autor: P.J.Vadakkel
Titul: Ježiš zotrie tvoje slzy
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka, formát A5
     je nadÅ¡eným svedectvom o živom JežiÅ¡ovi, ktorý každého jedného z nás osobne miluje.Obsah knihy
Vydavate: Jas
Poet strn: 58
Cena: 63.00 €
( 1897.94 Sk )
Autor: P.J.Vadakkel
Titul: ¾èïJežiš zotrie tvoje slzy
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka, formát A5
     ¾è je nadšeným svedectvom o živom Ježišovi, ktorý každého jedného z nás osobne miluje.Obsah knihy
Vydavate: Jas
Poet strn: 74
Cena: 75.00 €
( 2259.45 Sk )
Autor: Vaclav Kocian
Titul: ¾šèžýáíUzdravenie Slovenska srdca Európy 2
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka, formát A5
     Druhé aktualizované a doplnené vydanie brožúry Svetlo zo Solúna. Je to to duchovný životopis sv. Metoda prvého metropolitu Slovenska a úvaha o diele sv. Cyrila a Metoda a význame pre Slovensko, Slovanov a Európu.Obsah knihy
Vydavate: Jas
Poet strn: 58
Cena: 63.00 €
( 1897.94 Sk )
Autor: P.J.Vadakkel
Titul: Ježiš zotrie tvoje slzy
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka, formát A5
     je nadšeným svedectvom o živom Ježišovi, ktorý každého jedného z nás osobne miluje.Vydavate: Jas 1997
Poet strn: 22
Cena: 25.00 €
( 753.15 Sk )
Autor: E. Sievers
Titul: Život v Duchu II.
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka, formát A5
     modlitbová príruèka pre úèastníkov seminára Život v Duchu. Pomocou tejto príruèky ti chce Pán Ježiš v modlitbe otvori poklady svojho Slova a darova ti rados a silu pre tvoj život.Vydavate: Jas
Poet strn:
Cena: 75.00 €
( 2259.45 Sk )
Autor: T. Ivanèiæ
Titul: Za lepší svet
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka
     Túžiš po radostnom a plodnom kresanskom živote? Nevieš ako si poradi so zlom, ktoré utláèa a obklopuje teba a tvojich blízkych? Túžiš prispie k zlepšeniu sveta, v ktorom žiješ? Chceš namiesto kliatby požehnanie? Potom vezmi a èítaj túto knihu!Vydavate: Jas 2000
Poet strn: 70
Cena: 50.00 €
( 1506.3 Sk )
Autor: V. Kocián
Titul: Revolúcia života
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka, formát A5
     O èo sa majú usilova súèasní kresania, aby nastali šastnejšie èasy? Na to dostávame odpoveï v tejto brožúrke, ktorá podáva najzákladnejšie princípy radikálnej obnovy osobného i spoloèného života kresanov - katolíkov vo svetle Koncilu a pokoncilového vývoja.

V nkupn kok je momentlne przdny.

Dnes:
Celkom: