home > vydavatestvo Jas > Uzdravenie osoby a rodin
Neprihlsen Prihlsenie Registrcia


Obsah knihy
Vydavate: Jas 2000
Poet strn: 44
Cena: 1.60 €
( 48.2 Sk )
Autor: V. Kocián
Titul: Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka, formát A6
     je struèná príruèka na spoluprácu s Pánom Ježišom pri oslobodzovaní seba aj iných. Má dve èasti. Prvá èas: Pán Ježiš Oslobodite¾ a naša viera a modlitba je zameraná na Pána Ježiša - Vykupite¾a celého èloveka a na praktický návod ako postupova pri modlitbe za vnútorné uzdravenie a oslobodenie.Obsah knihy
Vydavate: Jas 1997
Poet strn: 36
Cena: 1.50 €
( 45.19 Sk )
Autor: E. Vella
Titul: Zlých duchov vyháòajte
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka, formát A6
     brožúra vznikla z prednášok exorcistu z Malty P. E.Vellu pri jeho návšteve koncom mája 1993 v Èechách a na Morave. Tieto prednášky sú svedectvom o koneènom víazstve Ježiša Krista, ktorý svojho Protivníka zabije dychom svojich úst a znièí jasom svojho príchodu (2 Sol 2, 8).Obsah knihy
Vydavate: Jas 2001
Poet strn: 88
Cena: 3.50 €
( 105.44 Sk )
Autor: T. Ivanèiæ
Titul: Vnútorné oslobodenie a uzdravenie - východisko šastného života
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka, formát A5
     Najúspešnejšie kniha Vydavate¾stva Jas, o ktorú je stále ve¾ký záujem aj po 15-tich rokoch, prináša návod, ako sa vnútorne oslobodi, uzdravi a tak sa sta šastným Božím dieaom.Obsah knihy
Vydavate: Jas 1998
Poet strn: 88
Cena: 4.00 €
( 120.5 Sk )
Autor: T. Ivanèiæ
Titul: Uzdravovanie v modlitbe
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka, formát A5
     kniha obsahuje tieto témy: - Lieèenie duchovných chorôb, Modlitba uzdravenia, Modlitba oslobodenia, Modlitba za vyliatie Ducha Svätého, Modlitba osvieženia, Modlitba odpustenia, Modlitba za uzdravenie psychických ažkostí a chorôb, Modlitba vykúpenia, Uzdravujúca modlitba ruženca, Uzdravujúce úèinky Eucharistie a iné.Obsah knihy
Vydavate: Jas 2006
Poet strn: 32
Cena: 2.00 €
( 60.25 Sk )
Autor: R. a M. Castro
Titul: Uzdravovanie požehnávaním
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka, formát A5
     Kniha uzdravovanie požehnávaním je odpoveïou na vašu túžbu po šastí a h¾adaní zmyslu života. Táto kniha vás nauèí ako získa moc Božieho Slova. Nauèíte sa tiež modlitbu viery, ktorá pohne Božiu ruku a otvorí celé vaše bytie spáse, uzdraveniu a oslobodeniu v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Boh nás volá požehnáva. Táto kniha o meditácii a modlitbe vychádza z Božieho Slova, nájdete v nej témy ako: požehnanie po požehnaní, Boh vás miluje, uzdravenie a oslobodenie mocou mena Ježiš!Obsah knihy
Vydavate: Jas 2005
Poet strn: 84
Cena: 3.50 €
( 105.44 Sk )
Autor: R. a M. Castro
Titul: Kniha pre rodinu
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka, formát A5
     Na základe Božieho slova predkladá niektoré z mocných zbraní, ktoré môžeme použi proti kniežatstvám a mocnostiam temného sveta v nebeských sférach, ktoré nièia život nám i našej rodine. Sú to: vzývania mocného mena Ježiš ako napr. Ježiš zachráò moju rodinu, Ježiš zmiluj sa nado mnou, chvály, odpustenie, požehnávanie a modlitba k Ježišovej krvi, zbrane, ktoré sú zamerané na spásu, uzdravenie a slobodu vás i vašich rodín.Vydavate: Jas
Poet strn:
Cena: 5.50 €
( 165.69 Sk )
Autor: R. a M. Castro
Titul: Ruženec oslobodenia
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka, formát A5
     Svedectvá a modlitba ruženca oslobodenia. Ruženec oslobodenia je opakované vzývanie mocného mena Ježiš. Je založený na Božom slove: ... aby každý jazyk vyznával: Ježiš Kristus je Pán! na slávu Boha Otca. Má mocný uzdravujúci a oslobodzujúci úèinok.Obsah knihy
Vydavate: Jas 2005
Poet strn: 104
Cena: 4.50 €
( 135.57 Sk )
Autor: J.Mariakumar, M.Perreira
Titul: Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka, formát A5
     Spracované prednášky z 12. charizmatickej konferencie obnovy a evanjelizácie, zamerané na vnútorné uzdravenie a oslobodenie jednotlivcov i rodín a odstránenie zlých generaèných vplyvovObsah knihy
Vydavate: Jas 1997
Poet strn: 168
Cena: 2.20 €
( 66.28 Sk )
Autor: R. Baláž, A. Štiavnický
Titul: Milova bez lásky a sexu (èeská)
Èesky, mäkká väzba, farebná obálka, formát A5
     111 otázok redaktora A. Štiavnického o sexe, láske a erotike položených biskupovi Rudolfovi Balážovi. Biskup R. Baláž odpovedá ve¾mi otvorene a kriticky, neraz i do vlastných radov, na podobných 111 otázok, v ktorých èitate¾ každého veku nájde sám seba, ale aj podnety k riešeniu aktuálnych problémov súèasnosti, ktorú sociológovia charakterizujú ako hypersexuálnu.Vydavate: Jas 2010
Poet strn: 90
Cena: 4.00 €
( 120.5 Sk )
Autor: James Mariakumar a Mary Pereira
Titul: Okultizmus a duchovný zápas
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka, formát A5
     Táto kniha chce pomôc zorientova sa v duchovnej vojne, ktorú vedie zlý proti nám, ¾uïom, Božím deom. Pomôže nám spozna jeho zamaskované spôsoby boja, ale aj spôsoby obrany a protiútoku, na ktoré máme plné právo, lebo v Ježišovi Kristovi, našej božskej hlave sme už zvíazili. Božie slovo a skúsenosti Božieho ¾udu nám ukazujú, ako na to.Vydavate: Jas 2008
Poet strn: 40
Cena: 2.00 €
( 60.25 Sk )
Autor: J. Mariakumar
Titul: Vnútorné uzdravenie
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka, formát A5
     Táto brožúra sa venuje téme vnútorného uzdravenia, téme, ktorá dnes nadobúda stále väèší význam. Pomocou jednoduchých príkladov chce autor poskytnú pomoc, ako môže Ježiš vylieèi mnohé vnútorné zranenia, ktoré v sebe nosíme,aby sme dosiahli a uchovali si pris¾úbené dedièstvo Božích detí - vnútorný pokoj, ktorý tento svet nedáva, ako to aj v mojich exercíciách vysvet¾ujem.
Naèo vlastne potrebujeme vnútorné uzdravenie, keï v Katolíckej cirkvi existuje spoveï? Každý katolík pozná význam sviatosti zmierenia, vie, že vyznané hriechy sú odpustené. A predsa sa dopúšame tých istých hriechov znovu a znovu. Preèo?
Skúsenos uèí, že korene hriechu alebo náklonnos k nim èasto pretrvávajú v duši, ak niet radikálnej ¾útosti, bezpodmieneèného obrátenia. Predpokladom takéhoto bezpodmieneèného obrátenia je obnova v Duchu, ktorá súvisí s uzdravením duchovných, duševných a citových rán.
Nech Boh požehná všetkých, ktorí budú túto bržúru èíta. Verím, že toto èítanie vám môže by užitoèné pre váš vlastný, celkom osobný prístup k duchovnému životu. Kiež by sa Kristus stal vašim stálym sprievodcom a útechou v všetkých životných situáciách.Vydavate: Jas 2008
Poet strn: 32
Cena: 2.00 €
( 60.25 Sk )
Autor: F. Piccolomini
Titul: ODPUSTENIE - èo o tom povedal misionár P. James Mariakumar, SVD?
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka, formát A5
     Na základe spirituality pátra Jamesa Mariakumara, SVD, sa pokúša táto útla brožúrka ponúknu jednoduché a praktické podnety, ako môžem celkom konkrétne takou mierou odpúša, ako to odo mòa oèakáva Ježiš.
Ako kresania všetci vieme aspoò na intelektuálnej úrovni: Ježiš od nás oèakáva, že odpustíme všetko a každému nielen raz, ale sedemdesiatsedem ráz (Mt 18,22).
Nech Boh poožehná všetkých, ktorí budú túto knižku èíta. Verím, že toto èítanie vám môže by užitoèné pre váš vlastný, celkom osobný prístup k duchovnému životu. Kiež by sa Kristus stal vašim stálym sprievodcom a útechou v všetkých životných situáciách.Vydavate: Jas 2010
Poet strn: 44
Cena: 1.85 €
( 55.73 Sk )
Autor: V. Kocián
Titul: Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán, 2. diel
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka
     Nesprávne pochopená demokracia, všemocnos peòazí, konzumizmu a falošnej reklamy a programy, ktoré sú vlastne maskovaným klamstvom, i už v TV, na internete a v èasopisoch, otvárajú brány pre zlo a jeho iniciátora Zlého. Platí to nielen o programoch, pri ktorých sa zarába na ¾udskej zlobe alebo slabosti, na násilí, sexe a ekonomickej korupcii, ale aj o väèšine foriem alternatívnej medicíny a lieèite¾stva a o množstve siekt a foriem okultizmu a ezoteriky. Oni umožòujú nepriate¾ovi èloveka - diablovi, aby sa zmocòoval jednotlivcov, manželstiev, rodín, škôl a pracovísk i celej spoloènosti a škodil im, najmä v oblasti medzi¾udských vzahov, psychiky, ale aj fyzického zdravia a neraz i na poli ekonomiky. Mnohí ¾udia a medzi¾udské vzahy tak trpia pod trvalým zhubným vplyvom Zlého alebo pod jeho èastými útokmi. Potrebujú modlitbu za oslobodenie a niekedy aj exorcizmus. Služobníkov oslobodenia je však stále ve¾mi málo. Ale keby ich bolo dos, stále by platilo naše príslovie: Pomôž si, èloveèe, aj Pán Boh ti pomôže! Práve preto je tu táto brožúra.Vydavate: Jas 2010
Poet strn: 107
Cena: 4.00 €
( 120.5 Sk )
Autor: R. a M. Castro
Titul: Ježiš a miluje
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka
     Je to kniha modlitieb a meditácií, vychádzajúcich z Božieho slova. Zaoberá sa takými témami ako:
Bože, zmiluj sa nado mnou,
Ako dosiahnu spásu,
Všetko je možné tým, ktorí veria,
Iba Božia láska dokáže zmeni ¾udské srdce,
V Ježišovom objatí,
Ktorou cestou by som sa mal vo svojom živote vyda
Ako vidíme z titulu, èitate¾ je tiež pozvaný k tomu, aby si uvedomil túto pravdu, že Ježiš a miluje a aby objavil, ako sa táto láska prejavuje v každom okamihu jeho života.Vydavate: Jas 2010
Poet strn: 119
Cena: 5.00 €
( 150.63 Sk )
Autor: Matteo La Grua
Titul: Modlitba oslobodenia
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka, formát A5
     Modlitba oslobodenia

Napokon upevòujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.
Obleète si Božiu výzbroj, aby ste mohli èeli úkladom diabla.
Lebo nás neèaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. (List Efezanom 6, 10-12)

V nkupn kok je momentlne przdny.

Dnes:
Celkom: