home > vydavatestvo Jas > Krov cesty
Neprihlsen Prihlsenie Registrcia


Vydavate: Jas 2001
Poet strn: 24
Cena: 1.20 €
( 36.15 Sk )
Autor: ¼. Grega
Titul: Krížová cesta èloveka
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka, formát A6
     14 zastavení krížovej cesty - cesty Pána Ježiša a cesty èloveka. V nieèom si tieto dve cesty budú podobné a v nieèom budú vzdialené. Jedno však majú spoloèné - kríž. Kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže by mojím uèeníkom (Lk 14, 27).Vydavate: Jas 1997
Poet strn: 24
Cena: 1.20 €
( 36.15 Sk )
Autor: B. Kozlík, V. Nemcová
Titul: Krížová cesta za vnútorné uzdravenie
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka, formát A6
     je zameraná na lieèenie našej pamäti - bolestných chví¾, ktoré zanechali v našom podvedomí nezahojené rany. Pán Ježiš nám ponúka svoju uzdravujúcu lásku, aby sme prosili nielen za seba, ale aj za tých, ktorí to z nás najviac potrebujú.Vydavate: Jas 2001
Poet strn: 38
Cena: 1.35 €
( 40.67 Sk )
Autor: V. Nemcová - V. Kocián
Titul: Krížová cesta oslobodenia
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka, formát A6
     na jej jednotlivých zastaveniach poukazuje, ako ve¾mi nás Pán miluje a z èoho všetkého nás vykupuje a oslobodzuje. Lieèi naše rany, rôzne zviazanosti, hriechy a negatívne putá. Ježiš je Vykupite¾, Oslobodite¾ a Lekár. Ježiš je Víaz nad hriechom a diablom!Vydavate: Jas 1999
Poet strn: 24
Cena: 1.20 €
( 36.15 Sk )
Autor: V. Nemcová, B. Kozlík
Titul: Krížová cesta lásky
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka, formát A6
     svet je chorý na nedostatok lásky a Ježiš nám jej to¾ko ponúka.Vydavate: Jas 1999
Poet strn: 24
Cena: 1.20 €
( 36.15 Sk )
Autor: V. Nemcová
Titul: Krížová cesta Božieho milosrdenstva
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka, formát A6
     je zostavená prevažne z príhovorov Pána Ježiša blahoslavenej sestre Faustíne, apoštolke Božieho milosrdenstva. Na tomto príklade môžeme aj my plnšie uveri Božiemu milosrdenstvu a sta sa jeho svedkami.Obsah knihy
Vydavate: Jas 2000
Poet strn: 28
Cena: 1.20 €
( 36.15 Sk )
Autor: V. Nemcová, V. Kocián
Titul: Krížová cesta požehnávania
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka, formát A6
     nám ukazuje spôsob, ako èerpa dobroreèením z nevyèerpate¾ného prameòa požehnávania, ktorým je sám Ježiš Kristus, ako odumiera sebe a prináša požehnanie našim najbližším.Vydavate: Jas 2004
Poet strn: 24
Cena: 1.20 €
( 36.15 Sk )
Autor: V. Nemcová
Titul: Krížová cesta nezamestnaných
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka, formát A6
     je venovaná predovšetkým nezamestnaným, ktorí márne h¾adajú prácu a sú smutní, skleslí, zúfalí, rezignovaní a nevedia èo robi, ale možno ju použi aj pri modlitbe za riešenie iných ažkých situácii, lebo pre ne platia tie isté pravidlá živej viery a modlitby, dané Božím slovom.Vydavate: Jas 1995
Poet strn: 44
Cena: 1.50 €
( 45.19 Sk )
Autor: T. Ivanèiæ
Titul: Poï za mnou!
Slovensky, mäkká väzba, farebná obálka, formát A6
     Ježiš vzal na seba všetky naše hriechy, všetky naše bolesti i utrpenia (Porov. Iz 53, 4-5). Tých štrnás zastavení, to je príležitos otvori dvere svojho srdca stretnutiu s Pánom Ježišom.

V nkupn kok je momentlne przdny.

Dnes:
Celkom: