Medzi vrcholné podujatia hnutia Obnovy v Duchu Svätom patria ročné katolícke charizmatické konferencie evanjelizácie a obnovy v Duchu Svätom.

Katolícka charizmatická konferencia 2010      Od roku 1993 (po vzniku samostatnej Slovenskej Republiky) cez letné prázdniny organizuje ich naše Združenie Jas a sú zároveň aj ročnými konferenciami jeho členov. Sú otvorené pre všetkých členov a sympatizantov Obnovy v Duchu Svätom. Prvá konferencia bola 15. až 18. júla 1993 v Kultúrnom dome v Banskej Bystrici za účasti 1200 bratov a sestier. Ďalšie boli v Prešove (v Mestskej športovej hale), vo Zvolene (na zimnom štadióne), v Žiline (v Mestskej športovej hale) a v Trnave (v Mestskej športovej hale) s účasťou 3 až 5 tisíc bratov a sestier. Pre skúsených členov sú príležitosťou osláviť Pána, prehĺbiť svoje poznanie a skúsenosti, jednomyseľne sa modliť za potreby Cirkvi a Slovenska a slúžiť novým účastníkom. A pre väčšinu týchto nováčikov sú silným impulzom zapojiť sa aktívne do Obnovy a života Cirkvi a napĺňať sa Duchom Svätým.
     Pre tisícky bratov a sestier konferencie sú požehnaným začiatkom alebo pokračovaním na ceste života v Duchu.

´Ježišove diskotéky´     Sú to vlastne otvorené trojdňové charizmatické duchovné cvičenia. Vrcholom týchto stretnutí bývajú eucharistické slávenia pod predsedníctvom biskupov a večerné charizmatické pásma chvál a modlitieb, ktoré jeden brat nazval Ježišovými diskotékami.

´Ježišove diskotéky´V ovzduší Božej prítomnosti a lásky a silnej oslavy Pána mnohí sa vnútorne oslobodzujú a uzdravujú a celá hala jednomyseľne v Duchu Svätom vyznáva: „Ježiš Kristus je Pán! - na slávu Boha Otca“ (porov. Flp 2, 11).


Združenie Jas
ul. J. C. Hronského 17
960 01 Zvolen
Tel./Fax: 045/2861261
vierka.jas@zoznam.sk
vierkajas@gmail.com

Bankové spojenie:
VÚB Zvolen, č. účtu
4637412/0200
Vďačne vítame každú Vašu pomoc pri plnení nášho poslania, modlitbovú, finančnú aj inú (napr. svedectvá a články na naše vebové stránky a do nášho občasníka a iných publikácií). Za našich spolupracovníkov a dobrodincov je každý týždeň, zvyčajne v pondelok o 16. hod., v ústredí vo Zvolene, v kaplnke Nepoškvrnenej Svätého Ducha, Pánovej služobnice, slúžená svätá omša.
Meno a priezvisko:

Váš E-mail:

Textové pole: