Vydavateľstvo Jas vzniklo ako súčasť Združenia Jas na sviatok svätého Lukáša 18. októbra 1990 vo Zvolene. Sleduje predovšetkým ciele, ktoré si vytýčilo toto katolícke združenie veriacich, čiže obnovu a novú evanjelizáciu v Duchu Svätom za pomoci spoločenstiev a modlitby a zabezpečenie katolíckej formácie členov hnutia obnovy v Duchu Svätom. S týmto prednostným zameraním vydáva brožúry, knihy a časopis, resp. občasník ("Nová zvesť"). Doposiaľ vyšlo vyše 60 knižných titulov.

  Knižné novinky

Združenie Jas
ul. J. C. Hronského 17
960 01 Zvolen
Tel./Fax: 045/2861261
vierka.jas@zoznam.sk
vierkajas@gmail.com

Bankové spojenie:
VÚB Zvolen, č. účtu
4637412/0200
Vďačne vítame každú Vašu pomoc pri plnení nášho poslania, modlitbovú, finančnú aj inú (napr. svedectvá a články na webové stránky, do nášho občasníka a iných publikácií). Za našich spolupracovníkov a dobrodincov je každý týždeň, zvyčajne v pondelok o 16. hod., v ústredí vo Zvolene, v kaplnke Nepoškvrnenej Svätého Ducha, Pánovej služobnice, slúžená svätá omša.
Meno a priezvisko:

Váš E-mail:

Textové pole: